บริการทางวิชาการแก่สังคม [เทปบันทึกเสียง] / จัดทำโดย ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., 2529. - 1 ตลับ (60 นาที) - ชุดความสุขในบ้าน ; ตอนที่ 76 ชุดผลงานเพื่อชีวิต ; ตอนที่ 76 ชุดขายความคิด ; ตอนที่ 75 .

ภาคการศึกษาที่ 2/2529.

ยุติธรรมนำสุข ระบบการเลือกตั้งและบทบาทของผู้แทนราษฎร์ การเลือกตั้งกับระบอบประชาธิปไตย (20 นาที) -- (20 นาที) -- (20 นาที).


ความยุติธรรม.
ความสัมพันธ์ในครอบครัว.
การเลือกตั้ง.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
ประชาธิปไตย.

av STOU TC 33/248
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบริการการศึกษา. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter