สุมาลี ไชยคำหาญ, 2502-

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการอ่าน กับผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดปทุมธานี / Study of the relationship between reading attitudes and reading achievement of Prathomsuksa six students, Changwat Pathum Tani โดย สุมาลี ไชยคำหาญ. - 2535. - (4), 105 แผ่น ; 28 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2535.

บรรณานุกรม: แผ่น 64-73.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การอ่าน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การอ่านขั้นประถมศึกษา--ไทย--ปทุมธานี.

Theses ศป มก ส39 2535

PL4157 ส737 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter