สมปอง นิธิสกุลกาญจน์, 2501-

การพัฒนาหนังสือการ์ตูนชุดนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 / Development of the southern Thai folktales cartoon book to be used as supplementary readings for Thai language skills practice of prathom suksa three students สมปอง นิธิสกุลกาญจน์. - 2538. - ก-ซ, 285 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.

9746147135 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย--หนังสืออ่านประกอบ.
หนังสืออ่านประกอบ.

Thes ศษ 1 ส435 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter