ผู้หญิงกับการทำงาน [วีดิทัศน์] / โดย พาสนา สุวรรณเสถียร, ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์, สายฤดี วรกิจโภคาทร ; สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ, 2537. - 1 ตลับ (54 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว. - สู่ศตวรรษใหม่. .

รายการสู่ศตวรรษใหม่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11. ดำเนินรายการโดย ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์.


สตรีกับการเมือง.
สตรีในธุรกิจ.
สตรี--การศึกษาและการสอน.
การทำงาน.

av VC 39/141

พาสนา สุวรรณเสถียร. ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์. สายฤดี วรกิจโภคาทร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter