ลักษไชย มลอุ่น, 2504 -

การจัดองค์การของศูนย์วิชาการ กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร / Organization of the primary school cluster's educational resource centers : a case study of Chumphon's Provincial Primary Education Office ลักษไชย มลอุ่น. - 2538. - ก-ฌ, 104 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ. ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.

9746146998 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.


การจัดองค์การ.
โรงเรียนประถมศึกษา--การบริหาร.--ไทย--ชุมพร

Thes ศษ 2 ล625 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter