วิมล พันธุ์สกุล.

การทดลองสอนความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษา ปีที 3 = An experimental teaching of basic concept in computer in the mathayomsuksa three level / โดย วิมล พันธุ์สกุล. - 2527. - (7),(4), 138 แผ่น.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา).

วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.(คณะศึกษาศาสตร์))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.

บรรณานุกรม.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์.


คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

Theses ศษ มก ว68 2527

QA76.27 ว6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter