ประเวศ ศรีพิพัฒน์.

สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ชีวประวัติ ของ เหมาเจ๋อตุง / โดย ประเวศ ศรีพิพัฒน์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2517. - 370 หน้า.


เหมา, เจ๋อตุง, ค.ศ.1893-1976.


จีน.

DS779.29.M3 ป4
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter