นงลักษณ์ วิรัชชัย.

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Lisrel) : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ / สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม นงลักษณ์ วิรัชชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. - 379 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดรรชนี: 363-379.

9745849308 ;


คอมพิวเตอร์กับการวิจัย.
สังคมศาสตร์--วิจัย.
ลิสเรล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

HA32 น2 2537
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter