ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2536] - 1 ตลับ (81 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

ปรับปรุง ภาคการศึกษาที่ 1/2536.

หน้าที่ทางการบริหารและงานธุรกิจ บทบาทของรัฐบาลต่อธุรกิจ กฎหมายกับธุรกิจ (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที)


การบริหารธุรกิจ.
กฎหมายธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.
นโยบายอุตสาหกรรม.

av STOU 41406 VC-T 37/023
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter