สารภี ศิลา.

รายงานการวิจัยเชิงปฎิบัติการเรื่อง วัฒนธรรมชุมชน กับการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของหญิงชาวเขาเผ่ามูเซอ : กรณีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้เกิด การค้าประเวณีกับวัฒนธรรมชุมชนและการแก้ไขปัญหา / วัฒนธรรมชุมชนกับการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของหญิงชาวเขา เผ่ามูเซอ : กรณีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้เกิดการค้าประเวณีกับวัฒนธรรมชุมชนและการแก้ไขปัญหา สารภี ศิลา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2538. - 52 แผ่น ; 27 ซม.

บรรณานุกรม.


การค้าประเวณี--ไทย (ภาคเหนือ)
โสเภณี--วิจัย.--ไทย (ภาคเหนือ)

HQ242.55.N6 ส64 2538
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter