รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล ณ โรงแรมรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 14-15 กรกฎาคม 2527 / การสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527. - 58 หน้า.


การสอนซ่อมเสริม--การประชุม.
การศึกษาทางไกล--การประชุม.

LB1029.T8 ก6ก61
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบริการการศึกษา. ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter