สรุปผลการศึกษาการใช้เทปเสียงประกอบชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม 10121 / รายงานการศึกษาเรื่อง การใช้เทปเสียงประกอบชุดวิชา มนุษย์กับอารยธรรม 10121 โดย ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531. - 15 หน้า.

ฉบับอัดสำเนา.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--การสอนด้วยสื่อ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--แบบเรียนสำเร็จรูป.


เทปบันทึกเสียง.
อารยธรรม--การสอนด้วยอุปกรณ์.

LB1028.721 ส7ม3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter