เอกสารวิชาการปี 25-- ฉบับที่-- โครงการผลิตเอกสารวิชาการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ / สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ = Thailand Innovative Administration Consultancy Institute : เอกสารวิชาการ ปี 25-- ฉบับที่-- โครงการผลิตเอกสารวิชาการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. - กรุงเทพฯ : โครงการผลิตเอกสารวิชาการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, [2531]- - <2> เล่ม.

ห้องสมุดมี: 2531, 2532, -

ปี 2531 ฉบับที่ 1-22, ปี 2532 ฉบับที่ 23-46.


การบริหารรัฐกิจ--รวมเรื่อง.
การพัฒนาองค์การ.

JF1421 อ7
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. โครงการผลิตเอกสารวิชาการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter