จรรยา เศรษฐบุตร.

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับ การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ = The acceptability of the natural family planning : an exploratory study / โดย จรรยา เศรษฐบุตร, ศิรินันท์ สายประเสริฐ. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529. - 52 หน้า. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 99 .

9745860328 ;


การวางแผนครอบครัว--ไทย.

HQ763.6 . T5 จ4ร6

ศิรินันท์ สายประเสริฐ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter