เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health / ชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental health สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) - นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564. - 3 เล่ม [(10), [419] ; (10), [386] ; (11), [369] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม / การจัดหาน้ำสะอาด / การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ / การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ / การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / กำพล นันทพงษ์ -- ปราโมช เชี่ยวชาญ, ปธานิน แสงอรุณ -- สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ปธานิน แสงอรุณ -- จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, กุลธิดา บรรจงศิริ -- จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, กุลธิดา บรรจงศิริ. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน / มลพิษทางรังสี / การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / การจัดการขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ / การจัดการสารเคมีอันตราย / สราวุธ สุธรรมาสา, ศรุดา จิรัฐกุลธนา -- สราวุธ สุธรรมาสา, ศรุดา จิรัฐกุลธนา -- ปราโมช เชี่ยวชาญ, พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ -- ประยูร ฟองสถิตกุล, เนตรชนก เจริญสุข, พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ -- เนตรชนก เจริญสุข, วรวิช นาคแป้น. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. การสุขาภิบาลอาหาร / การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย / การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, อนัญญา ประดิษฐปรีชา -- พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ปราโมช เชี่ยวชาญ, นภพรรณ นันทพงษ์ -- พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ -- สิริวรรณ จันทนจุลกะ, นภพรรณ นันทพงษ์ -- กำพล นันทพงษ์. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161624897 (เล่ม 1) ; 9786161624903 (เล่ม 2) ; 9786161625382 (เล่ม 3) ;


อนามัยสิ่งแวดล้อม.
มลพิษ--การจัดการ.
การจัดการของเสีย.

STOU 52203 T 2564

กำพล นันทพงษ์. ปราโมช เชี่ยวชาญ. ปธานิน แสงอรุณ. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. ปธานิน แสงอรุณ. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. กุลธิดา บรรจงศิริ. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. กุลธิดา บรรจงศิริ. สราวุธ สุธรรมาสา. ศรุดา จิรัฐกุลธนา. สราวุธ สุธรรมาสา. ศรุดา จิรัฐกุลธนา. ปราโมช เชี่ยวชาญ. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์. ประยูร ฟองสถิตกุล. เนตรชนก เจริญสุข. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์. เนตรชนก เจริญสุข. วรวิช นาคแป้น. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. อนัญญา ประดิษฐปรีชา. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. ปราโมช เชี่ยวชาญ. นภพรรณ นันทพงษ์. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์. สิริวรรณ จันทนจุลกะ. นภพรรณ นันทพงษ์. กำพล นันทพงษ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter