เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม = Industrial hygiene control technology / ชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial hygiene control technology สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563. - 3 เล่ม [(11), [381] ; (10), [310] ; (10), [366] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

หลักการและมาตรการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม / การระบายอากาศทั่วไป / การระบายอากาศเฉพาะที่ / การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ / อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค / วรวิช นาคแป้น -- สุทิน อยู่สุข, วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, ทวีสุข พันธุ์เพ็ง -- วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ -- วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ -- ปราโมช เชี่ยวชาญ. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอ / หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร / หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความกดดันบรรยากาศ / อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ / การควบคุมเสียง / จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ -- กุลธิดา บรรจงศิริ -- ศรุดา จิรัฐกุลธนา -- สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ -- สราวุธ สุธรรมาสา. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน / การป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม / การออกแบบระบบแสงสว่าง / การจัดการอันตรายจากรังสี / การควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็น / อภิรดี ศรีโอภาส, สราวุธ สุธรรมาสา -- สุวัชร์ บัวแย้ม -- ปรีชา ลอเสรีวานิช, ศรุดา จิรัฐกุลธนา -- จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ -- สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161623524 (เล่ม 1) ; 9786161623746 (เล่ม 2) ; 9786161624033 (เล่ม 3) ;


อาชีวอนามัย.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.
อุตสาหกรรมโรงงาน--มาตรฐานความปลอดภัย.
การควบคุมกระบวนการผลิต.

STOU 54128 T

วรวิช นาคแป้น. สุทิน อยู่สุข. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล. ทวีสุข พันธุ์เพ็ง. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. ปราโมช เชี่ยวชาญ. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. กุลธิดา บรรจงศิริ. ศรุดา จิรัฐกุลธนา. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. สราวุธ สุธรรมาสา. อภิรดี ศรีโอภาส. สราวุธ สุธรรมาสา. สุวัชร์ บัวแย้ม. ปรีชา ลอเสรีวานิช. ศรุดา จิรัฐกุลธนา. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter