หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ Public organization administration / [sound recording] = หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ [sound recording] การบริหารองค์กรภาครัฐ [sound recording] Public organization administration [sound recording] สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563. - 3 แผ่น (3,014 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

คำนำ สารบัญ รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษาชุดวิชา หน่วยที่ 1-7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ / การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ / การจัดการภาครัฐแนวใหม่ / การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ / การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ / การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ / การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี สุรพร เสี้ยนสลาย เพ็ญศรี มีสมนัย สุพจน์ ทรายแก้ว, ศิริวรรณ มนอัตระผดุง เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ นงนารถ เพชรสม รังสรรค์ ประเสริฐศรี แผ่นที่ 1. (29 นาที) -- (122 นาที) -- (224 นาที) -- (185 นาที) -- (149 นาที) -- (319 นาที) -- (167 นาที) -- (197 นาที). คำนำ สารบัญ รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษาชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ / การบริหารการคลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ / การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ / เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ / การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการแบบเครื่อข่าย / การเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ / การบริหารองค์กรภาครัฐในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง / แบบฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 1-15 อรวรรณ นุ้ยภักดี มานิต ศุทธสกุล อัจฉรา จินดารัตน์ อนันตพร กาญจนรัตน์ อำนาจ ศรีพูนสุข อัจฉรา ภูมิคุปต์ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อำนาจ ศรีพูนสุข แผ่นที่ 2. (32 นาที) -- (258 นาที) -- (153 นาที) -- (118 นาที) -- (211 นาที) -- (188 นาที) -- (137 นาที) -- (180 นาที) -- (158 นาที) -- แผ่นที่ 3. (200 นาที).


MP3


การบริหารรัฐกิจ.

av STOU 33444 CDA-T 63/010

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. สุรพร เสี้ยนสลาย. เพ็ญศรี มีสมนัย. สุพจน์ ทรายแก้ว. ศิริวรรณ มนอัตระผดุง. เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์. นงนารถ เพชรสม. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. อรวรรณ นุ้ยภักดี. มานิต ศุทธสกุล. อัจฉรา จินดารัตน์. อนันตพร กาญจนรัตน์. อำนาจ ศรีพูนสุข. อัจฉรา ภูมิคุปต์. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. อำนาจ ศรีพูนสุข.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter