เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข = Laws related to public health / ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข Laws related to public health สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 3 เล่ม [(11), [418] ; (10), [428] ; (11), [376] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ / สุขภาพและการสาธารณสุข / กฎหมายการสาธารณสุข / กฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุข / กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย / เกวลิน ต่อปัญญาชาญ -- เยาวภา ปิ่นทุพันธ์ -- ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ -- ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ -- ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา อาหาร และเครื่องสำอาง / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค / กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสถานพยาบาล / กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) / กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) / อรวรรณ น้อยวัฒน์ -- อารยา ประเสริฐชัย -- ชาญวิทย์ ทระเทพ -- สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, ปธานิน แสงอรุณ -- กุณฑลีย์ บังคะดานรา, ปธานิน แสงอรุณ. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์ในทางกฎหมาย การพิสูจน์บุคคลและการชันสูตรบาดแผล / การสอบสวนอุบัติเหตุในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของต่างประเทศ องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / สุเทพ ศิลปานันทกุล -- สราวุธ สุธรรมาสา, กุลธิดา บรรจงศิริ -- ศรุดา จิรัฐกุลธนา -- ศรุดา จิรัฐกุลธนา -- ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161619916 (เล่ม 1) ; 9786161620035 (เล่ม 2) ; 9786161620271 (เล่ม 3) ;


กฎหมายสาธารณสุข.
กฎหมายสิ่งแวดล้อม.

STOU 54122 T

เกวลิน ต่อปัญญาชาญ. เยาวภา ปิ่นทุพันธ์. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์. อรวรรณ น้อยวัฒน์. อารยา ประเสริฐชัย. ชาญวิทย์ ทระเทพ. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์. ปธานิน แสงอรุณ. กุณฑลีย์ บังคะดานรา. ปธานิน แสงอรุณ. สุเทพ ศิลปานันทกุล. สราวุธ สุธรรมาสา. กุลธิดา บรรจงศิริ. ศรุดา จิรัฐกุลธนา. ศรุดา จิรัฐกุลธนา. ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter