แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน = Seminar in managerial accounting and financial management / ชุดวิชาสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน Seminar in managerial accounting and financial management บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(11), [372] ; (11), [347] หน้า] ; 26 ซม

9786161621070 (เล่ม 1) ; 9786161620493 (เล่ม 2) ;
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter