เอกสารการสอนชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช = Crop improvement and plant propagation / ชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช Crop improvement and plant propagation สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(10), [335] ; (11), [422] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช / พื้นฐานพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช / การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง / การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น / การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ / การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ / การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการก่อกลายพันธุ์ / พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, กุหลาบ เหล่าสาธิต -- กุหลาบ เหล่าสาธิต, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ -- ธานี ศรีวงศ์ชัย -- ประกิจ สมท่า, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ -- บุณฑริกา นันทา -- บุณฑริกา นันทา, ธำรงเจต พัฒมุข, พิมพรรณ พิมลรัตน์ -- ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, นุชรัฐ บาลลา. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช / การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ / การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ / การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งและการตัดชำ / การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง / การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและการแยก / การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช / จรรยา สิงห์คำ -- อัจฉรา จิตตลดากร, มนตรี คงแดง, ณัฐวุฒิ สิงห์คำ -- กิริยา สังข์ทองวิเศษ, วรรธนัย อ้นสำราญ -- ปริชาติ ดิษฐกิจ, รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ -- สัจจา บรรจงศิริ -- ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, บุณฑริกา นันทา -- นพมณี โทปุญญานนท์ -- หฤษฎี ภัทรดิลก, จันทรวิภา ธนะโสภณ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, จิตราพรรณ เทียมปโยธร. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161620091 (เล่ม 1) ; 9786161622565 (เล่ม 2) ;


พืช--การปรับปรุงพันธุ์.
พืช--การขยายพันธุ์.

STOU 93337 T 2562

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. กุหลาบ เหล่าสาธิต. กุหลาบ เหล่าสาธิต. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. ธานี ศรีวงศ์ชัย. ประกิจ สมท่า. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. บุณฑริกา นันทา. บุณฑริกา นันทา. ธำรงเจต พัฒมุข. พิมพรรณ พิมลรัตน์. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. นุชรัฐ บาลลา. จรรยา สิงห์คำ. อัจฉรา จิตตลดากร. มนตรี คงแดง. ณัฐวุฒิ สิงห์คำ. กิริยา สังข์ทองวิเศษ. วรรธนัย อ้นสำราญ. ปริชาติ ดิษฐกิจ. รัฐพล ฉัตรบรรยงค์. สัจจา บรรจงศิริ. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. บุณฑริกา นันทา. นพมณี โทปุญญานนท์. หฤษฎี ภัทรดิลก. จันทรวิภา ธนะโสภณ. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. จิตราพรรณ เทียมปโยธร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter