เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว = Khmer for tourism / ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว Khmer for tourism สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(10), [420] ; (11), [502] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ท่องเที่ยวเมืองหลวง / ท่องเที่ยวโบราณสถาน / เที่ยวตลาด / ท่องเที่ยวตามเทศกาล / ท่องเที่ยวทางน้ำ / ท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม / ท่องเที่ยวชนบทในกัมพูชา / อุบล เทศทอง -- สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล -- ปรียา หิรัญประดิษฐ์, กากี อุต -- วิชชุกร ทองหล่อ -- สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล -- ปรียา หิรัญประดิษฐ์, กากี อุต -- กังวล คัชชิมา. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. ท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา / เที่ยวเสียมเรียบ / แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกัมพูชา / แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย / แหล่งท่องเที่ยวอาเซียน / แหล่งท่องเที่ยวต่างแดน / การท่องเที่ยวด้วยตนเอง / การบริการด้านการท่องเที่ยวในกัมพูชา / กังวล คัชชิมา -- สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล -- วิชชุกร ทองหล่อ -- วิชชุกร ทองหล่อ -- สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล -- ปรียา หิรัญประดิษฐ์, กากี อุต -- อุบล เทศทอง -- ปรียา หิรัญประดิษฐ์, กากี อุต. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161614218 (เล่ม 1) ; 9786161614164 (เล่ม 2) ;


ภาษาเขมร--การใช้ภาษา.
ภาษาเขมร--บทสนทนาและวลี.

STOU 11013 T

อุบล เทศทอง. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. ปรียา หิรัญประดิษฐ์. กากี อุต. วิชชุกร ทองหล่อ. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. ปรียา หิรัญประดิษฐ์. กากี อุต. กังวล คัชชิมา. กังวล คัชชิมา. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. วิชชุกร ทองหล่อ. วิชชุกร ทองหล่อ. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. ปรียา หิรัญประดิษฐ์. กากี อุต. อุบล เทศทอง. ปรียา หิรัญประดิษฐ์. กากี อุต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter