วิสนุญ์ ชอบธรรม, 2528- ผู้แต่ง.

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี = The cost-benefit analysis of solid waste management in Nonthaburi Provincial Administrative Organization / Cost-benefit analysis of solid waste management in Nonthaburi Provincial Administrative Organization นายวิสนุญ์ ชอบธรรม. - 2561. - [ก]-ฎ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [125]-132.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (2) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ข้อมูลจากการศึกษานี้รวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยในอดีตและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของทางเลือกที่เป็นไปได้ในการกำจัดขยะมูลฝอย 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 เทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (สถานการณ์ปัจจุบัน) ทางเลือกที่ 2 เทคโนโลยีเตาเผาร่วมกับเทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และทางเลือกที่ 3 เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะร่วมกับเทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และทดสอบความอ่อนไหวของผลการศึกษาด้วย (1) อัตราคิดลด (ร้อยละ 3, ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 8) (2) การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยร้อยละ 20 (3) ราคาที่ดินที่ใช้เป็นพื้นที่ในการฝังกลบเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และ (4) อายุการใช้งานของเครื่องจักรสั้นลงซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ผลการศึกษา พบว่า 1) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ศึกษามีจัดการด้วยเทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และ 2) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ทางเลือกที่ 3 เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงร่วมกับเทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ให้ผลตอบแทนสุทธิมากที่สุด โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 18,527 - 21,332 ล้านบาท ณ ราคาคงที่ พ.ศ. 2561 ตามอัตราคิดลดที่แตกต่างกัน และผลการวิคราะห์ความอ่อนไหวทั้ง 3 ตัวแปรพบว่า ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือกแต่อย่างใด การที่ทางเลือกที่ 3 จะมีความเป็นไปได้มากขึ้น จึงควรส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
การกำจัดขยะ--ไทย--นนทบุรี.
ขยะ--ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.
การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์.

IS ศศ 1 ว652 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter