ชาลิญา กลิ่นจงกล, 2518- ผู้แต่ง.

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย = The effects of using a guidance activities package focusing on learning outside the classroom to develop volunteer-mindedness of Mathayom Suksa I students at Prachuap Wittayalai School / Effects of using a guidance activities package focusing on learning outside the classroom to develop volunteer-mindedness of Mathayom Suksa I students at Prachuap Wittayalai School นางสาวชาลิญา กลิ่นจงกล. - 2561. - [ก]-ญ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [59]-64.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 8 กิจกรรม และ (2) แบบวัดจิตอาสา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า ภายหลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีจิตอาสาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา --การศึกษาเฉพาะกรณี.


จิตสาธารณะ--กิจกรรมการเรียนการสอน.
การแนะแนว--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--ประจวบคีรีขันธ์.
การศึกษาอิสระ--การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา.

IS ศษ 4 ช64 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter