เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน = Sustainable tourism resources management in Thailand / ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน Sustainable tourism resources management in Thailand สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(12), [596] ; (12), [551] หน้า] : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว / ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย / ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว / ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ / ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนสถาน / ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม / ทรัพยากรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณี / ราณี อิสิชัยกุล -- วรรณา ศิลปอาชา -- พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ -- ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ -- ธนกฤต ลออสุวรรณ -- ราณี อิสิชัยกุล -- วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย / การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ / การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี / การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม / การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน / การมีส่วนร่วมและเครือข่ายการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน / สมพงษ์ อำนวยเงินตรา -- ไอยเรศ ลิบลับ -- ไอยเรศ ลิบลับ -- ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ -- กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ -- กัลยา สว่างคง -- วรรณา ศิลปอาชา -- รชพร จันทร์สว่าง. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161619800 (เล่ม 1) ; 9786161620202 (เล่ม 2) ;


การท่องเที่ยว--การจัดการ--ไทย.


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

STOU 32336 T 2562

ราณี อิสิชัยกุล. วรรณา ศิลปอาชา. พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. ธนกฤต ลออสุวรรณ. ราณี อิสิชัยกุล. วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์. สมพงษ์ อำนวยเงินตรา. ไอยเรศ ลิบลับ. ไอยเรศ ลิบลับ. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. กัลยา สว่างคง. วรรณา ศิลปอาชา. รชพร จันทร์สว่าง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter