เอกสารการสอนชุดวิชาท้องถิ่นไทย = Thai localities / ชุดวิชาท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย Thai localities สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(10), [389] ; (11), [485] หน้า] : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

การเรียนรู้และศึกษาท้องถิ่นไทย / ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย / ภาษาในท้องถิ่นไทย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นไทย / ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นในภาคเหนือ / ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง / พลับพลึง คงชนะ, เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท -- คริสโตเฟอร์ เวียนเบิร์ก ฮินเคิล -- จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา, กันต์รพี สมจิตร์ -- คริสโตเฟอร์ เวียนเบิร์ก ฮินเคิล -- พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, พลับพลึง คงชนะ -- พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร -- สหภัส อินทรีย์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นภาคกลาง / ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ / วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นภาคใต้ / ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออก / วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นภาคตะวันออก / ท้องถิ่นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ / สหภัส อินทรีย์, ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร -- ปัณฉัตร หมอยาดี, วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน -- ปัณฉัตร หมอยาดี -- พรชัย นาคสีทอง -- พรชัย นาคสีทอง -- เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท -- อำพิกา สวัสดิ์วงศ์ -- อำพิกา สวัสดิ์วงศ์, เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161620110 (เล่ม 1) ; 9786161620790 (เล่ม 2) ;


ภูมิศาสตร์--ไทย.


ไทย--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.

STOU 12313 T

พลับพลึง คงชนะ. เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. Hinkle, Christopher Veinbergs. จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา. กันต์รพี สมจิตร์. Hinkle, Christopher Veinbergs. พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร. พลับพลึง คงชนะ. พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร. สหภัส อินทรีย์. สหภัส อินทรีย์. ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร. ปัณฉัตร หมอยาดี. วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน. ปัณฉัตร หมอยาดี. พรชัย นาคสีทอง. พรชัย นาคสีทอง. เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. อำพิกา สวัสดิ์วงศ์. อำพิกา สวัสดิ์วงศ์. เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter