สิริลักษณ์ เวชกิจ, 2517- ผู้แต่ง.

ผลการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่มีต่อความเข้าใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดขอนแก่น = The effects of parent involvement activities on the understanding of adding and subtracting numbers of preschool children at Ban Khoksung School in Khon Kaen Province / Effects of parent involvement activities on the understanding of adding and subtracting numbers of preschool children at Ban Khoksung School in Khon Kaen Province นางสิริลักษณ์ เวชกิจ. - 2561. - [ก]-ฎ, 173 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [78]-84.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและลดจำนวนของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี เรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ปกครองที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมีความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผู้ปกครองที่ร่วมจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


การศึกษา--การมีส่วนร่วมของบิดามารดา.

Thes ศษ 1 ส6462 2561

อรุณี หรดาล, อาจารย์ที่ปรึกษา. ประพนธ์ เจียรกูล, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter