โกวิท ทองมาก, 2535- ผู้แต่ง.

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย = A synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages / Synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages นายโกวิท ทองมาก. - 2561. - [ก]-ญ, 118 แผ่น ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [82]-85.

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2551-2560 และ (2) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ประชากร คือวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตก ที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 จำนวน 135 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า (1) ผลการศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย พบว่า ปีเผยแพร่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทของงานวิจัยส่วนใหญ่คือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยส่วนใหญ่ออกแบบการวิจัยวัดก่อน-หลังการทดลองแบบกลุ่มเดียว งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา งานวิจัยส่วนใหญ่ผู้วิจัยใช้ตัวแปรต้นเป็นวิธีสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประเภทของเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านจับใจความส่วนใหญ่นิยมใช้เนื้อหาประเภทบทความ และ (2) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพิสัย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพุทธิพิสัย ตามลำดับ.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --การศึกษาเฉพาะกรณี.


ภาษาไทย--การอ่าน--วิจัย.
ความเข้าใจในการอ่าน.
การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน.

IS ศษ 1 ก95 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter