แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Guideline in early childhood development / ชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย Guideline in early childhood development สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 79 หน้า ; 26 ซม

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ อว 0602.16/684 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาศึกษาศาสตร์ ได้เสนอปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดโดยใช้รหัสชุดวิชาและเนื้อหาเดิมทั้งหมด จากชื่อชุดวิชาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นชื่อชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย.

9786161617417 ;


การศึกษาปฐมวัย--แบบฝึกหัด.

STOU 21223 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter