เอกสารการสอนชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Guideline in early childhood development / ชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย Guideline in early childhood development สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม ((11), [407] ; (13), [508] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ อว 0602.16/684 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาศึกษาศาสตร์ ได้เสนอปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดโดยใช้รหัสชุดวิชาและเนื้อหาเดิมทั้งหมด จากชื่อชุดวิชาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นชื่อชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย / แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย / หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย / หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ / แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย / การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย / การรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย / พัชรี ผลโยธิน -- พัชรา พุ่มพชาติ -- ศิริพงษ์ ทิณรัตน์ -- สมสุดา มัธยมจันทร์ -- ชนิพรรณ จาติเสถียร-- บัญชา แสนทวี -- สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา / การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย / การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ / การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม / การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด / การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา / การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ / ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน / อภิรดี ไชยกาล -- อรุณี หรดาล -- ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ -- วัฒนา ปุญญฤทธิ์ -- กันตวรรณ มีสมสาร -- กัญจนา ศิลปกิจยาน -- เพ็ญศรี แสวงเจริญ -- วัฒนา มัคคสมัน. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161617400 (เล่ม 1) ; 9786161617394 (เล่ม 2) ;


การศึกษาปฐมวัย.

STOU 21223 T

พัชรี ผลโยธิน. พัชรา พุ่มพชาติ. ศิริพงษ์ ทิณรัตน์. สมสุดา มัธยมจันทร์. ชนิพรรณ จาติเสถียร. บัญชา แสนทวี. สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล. อภิรดิ ไชยกาล. อรุณี หรดาล. ขวัญฟ้า รังสิยานนท์. วัฒนา ปุญญฤทธิ์. กันตวรรณ มีสมสาร. กัญจนา ศิลปกิจยาน. เพ็ญศรี แสวงเจริญ. วัฒนา มัคคสมัน.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter