แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Community work in public health / ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข Community work in public health สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 74 หน้า ; 26 ซม

9786161621155 ;


สาธารณสุข--แบบฝึกหัด.
อนามัยชุมชน--แบบฝึกหัด.

STOU 52306 W 2562
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter