อรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์, 2532- ผู้แต่ง.

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จังหวัดนนทบุรี Development of a computer assisted instruction program in the arts learning area on the topic of problems and how to solve problems on drawing and painting for Prathom Suksa v students at Wat Chalermprakiat School in Nonthaburi Province / Development of a computer assisted instruction program in the arts learning area on the topic of problems and how to solve problems on drawing and painting for Prathom Suksa v students at Wat Chalermprakiat School in Nonthaburi Province นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์. - 2561. - [ก]-ฏ, 220 แผ่น : ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [174]-178.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ เรื่องปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามที่เกณฑ์กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาในการวาดภาพระบายสี และ (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.44/81.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจของต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


ศิลปะ--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
สื่อการสอน.
การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.

IS ศษ 3 อ44 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter