ประวิต เอราวรรณ์, ผู้แต่ง.

การวิจัยและการพัฒนาองค์การในโรงเรียน = Research and organization development in schools / Research and organization development in schools รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - [กรุงเทพฯ] : ประวิต เอราวรรณ์, 2562. - 274 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

ฉบับปรับปรุงใหม่.

บรรณานุกรมและดัชนี.

ตอนที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ บทที่ 1 การออกแบบองค์การในศตวรรษใหม่ บทที่ 2การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ บทที่ 3 การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ปฏิบัติงาน -- ตอนที่ 2 การวิจัยปฏิบัติการและการพัฒนาองค์การในโรงเรียน บทที่ 4 การพัฒนาโรงเรียนและการเสริมสร้างพลังอำนาจครู บทที่ 5 หลักการวิจัยปฏิบัติการในโรงเรียน บทที่ 6 การออกแบบ OD ในโรงเรียนโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ -- ตอนที่ 3 การปฏิบัติการและกรณีศึกษา บทที่ 7 การวินิจฉัยสภาพการณ์ในโรงเรียน บทที่ 8 วิธีแทรกเสริมเพื่อพัฒนาโรงเรียน บทที่ 9 การรวมรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนและสะท้อนผล บทที่ 10 กรณีศึกษาการบูรณาการหลักการวิจัยและพัฒนาองค์การไปสู่การปฏิบัติ.

9789741955633 ปกอ่อน ;


กระบวนการพัฒนาโรงเรียน.
การพัฒนาองค์การ.
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา.
โรงเรียน--การบริหาร--วิจัย.

LB2801.A1 ป46 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter