ธีรศักดิ์ (อุปรมัย) อุปไมยอธิชัย, ผู้แต่ง.

พื้นฐานการจัดการการศึกษา / ธีรศักดิ์ (อุปรมัย) อุปไมยอธิชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 374 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

บทที่ 1 พัฒนาการทางการศึกษา -- บทที่ 2 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา -- บทที่ 3 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 -- บทที่ 4 การปฏิรูปการศึกษา -- บทที่ 5 การประกันคุณภาพทางการศึกษา -- บทที่ 6 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 -- บทที่ 7 การดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 และกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 -- บทที่ 8 การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 สู่ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 -- บทที่ 9 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา -- บทที่ 10 การศึกษากับการปฏิรูปวิชาชีพครู.

9789740336228 ปกอ่อน ;


การศึกษา--ไทย.
การศึกษา--การจัดการ.
การพัฒนาการศึกษา.
การปฏิรูปการศึกษา.

LA1221 ธ64 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter