เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ = Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system / ชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 3 เล่ม [(11), [548] ; (12), [527] ; (11), [404] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้พื้นฐานการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ / การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย / การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น / การตรวจสุขภาพที่จำเป็นแต่ละกลุ่มวัย / การใช้ยาในการบำบัดโรคเบื้องต้น / สมโภช รติโอฬาร -- มาลี เกื้อนพกุล -- สุธี สฤษฎิ์ศิริ -- สุธี สฤษฎิ์ศิริ -- เอกพล กาละดี. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ / การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย / กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก / กลุ่มอาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ / กลุ่มอาการปวดที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ / วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล -- เยาวภา ติอัชสุวรรณ -- วรางคณา จันทร์คง, นภัสชล ฐานะสิทธิ์ -- ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ -- อารยา ประเสริฐชัย. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. กลุ่มอาการขับถ่ายผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ / กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ / ปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ / ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ประกอบอาชีพ / การดูแลระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองด้านสาธารณสุข / พรทิพย์ เกยุรานนท์ -- สุธี สฤษฎิ์ศิริ -- พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ -- ศริศักดิ์ สุนทรไชย -- ศิริรัตน์ ปานอุทัย. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161619671 (เล่ม 1) ; 9786161620288 (เล่ม 2) ; 9786161619909 (เล่ม 3) ;


การตรวจคัดโรค.
การบำบัด.
ผู้ป่วย--การฟื้นฟูสมรรถภาพ.
การส่งต่อผู้ป่วย.

STOU 52404 T

สมโภช รติโอฬาร. มาลี เกื้อนพกุล. สุธี สฤษฎิ์ศิริ. สุธี สฤษฎิ์ศิริ. เอกพล กาละดี. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล. เยาวภา ติอัชสุวรรณ. วรางคณา จันทร์คง. นภัสชล ฐานะสิทธิ์. ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์. อารยา ประเสริฐชัย. พรทิพย์ เกยุรานนท์. สุธี สฤษฎิ์ศิริ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์. ศริศักดิ์ สุนทรไชย. ศิริรัตน์ ปานอุทัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter