เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 Procedural law 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 3 เล่ม [(13), [363] ; (12), [289] ; (12), [351] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง / พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / คู่ความและการเสนอคดีต่อศาล / เขตอำนาจศาล การคัดค้านผู้พิพากษา คำคู่ความและเอกสาร/ อำนาจและหน้าที่ของศาล / ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ -- ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง -- พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล -- อิทธิ มุสิกะพงษ์ -- สุวิทย์ พรพานิช. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี / คำพิพากษาและคำสั่ง / ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง / ค่าฤชาธรรมเนียม / ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ -- วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ -- อำนาจ พวงชมภู -- ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / ภาระการพิสูจน์ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง / การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง / หลักทั่วไปในการนำสืบพยานหลักฐาน / กระบวนการนำสืบพยานหลักฐาน / การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่ง / อนันต์ชัย เรืองกิจ -- นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ -- สุพรชัย รางแดง -- นิพันธ์ ช่วยสกุล -- ธานี สิงหนาท -- อิทธิ มุสิกะพงษ์. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161617318 (เล่ม 1) ; 9786161617851 (เล่ม 2) ; 9786161617868 (เล่ม 3) ;


กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
กฎหมายลักษณะพยาน.
ธรรมนูญศาลยุติธรรม.

STOU 41341 T 2561

ไกรฤกษ์ เกษมสันต์. ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง. พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล. อิทธิ มุสิกะพงษ์. สุวิทย์ พรพานิช. ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ. วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ. อำนาจ พวงชมภู. ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์. อนันต์ชัย เรืองกิจ. นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์. สุพรชัย รางแดง. นิพันธ์ ช่วยสกุล. ธานี สิงหนาท. อิทธิ มุสิกะพงษ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter