เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = Marketing information system and marketing research and feasibility study / ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ Marketing information system and marketing research and feasibility study สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(11), [277] ; (11), [424] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัย การตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด / ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด / การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด / การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด / การออกแบบการวิจัยการตลาด / การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง / ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ -- ภักดี มะนะเวศ -- ภักดี มะนะเวศ -- อภิรดี สราญรมย์ -- ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช -- วิศนันท์ อุปรมัย -- ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. เครื่องมือวิจัยการตลาด / การประมวลผลและการวิจัยการตลาด / ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย / การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด / จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด / การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ / การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย / สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด / รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ -- อโณทัย งามวิชัยกิจ -- บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ -- วิชัย อริยะนันทกะ, ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ -- สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ -- เชาว์ โรจนแสง. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161619510 (เล่ม 1) ; 9786161620011 (เล่ม 2) ;


ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การตลาด.
วิจัยการตลาด.
การตลาด--การศึกษาความเป็นไปได้.

STOU 32334 T 2562

ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์. ภักดี มะนะเวศ. ภักดี มะนะเวศ. อภิรดี สราญรมย์. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. วิศนันท์ อุปรมัย. ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. อโณทัย งามวิชัยกิจ. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. วิชัย อริยะนันทกะ. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์. เชาว์ โรจนแสง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter