แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการจัดการทั่วไป = Seminar in general management / ชุดวิชาสัมมนาการจัดการทั่วไป สัมมนาการจัดการทั่วไป Seminar in general management บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(10), [299] ; (11), [326] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

97861616176663 (เล่ม 1) ; 9786161617660 (เล่ม 2) ;


การจัดการธุรกิจ--แบบฝึกหัด.
การบริหารธุรกิจ--แบบฝึกหัด.

STOU 32727 GS 2562
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter