แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ = Operation managements and entrepreneurships / ชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ Operation managements and entrepreneurships สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 69 หน้า ; 26 ซม

9786161620844 ;


การจัดการธุรกิจ--แบบฝึดหัด.
การบริหารธุรกิจ--แบบฝึดหัด.
ผู้ประกอบการ--แบบฝึดหัด.

STOU 97218 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter