เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ = Operation managements and entrepreneurships / ชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ Operation managements and entrepreneurships สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(12), [490] ; (11), [498] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ / ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ / การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน / การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผน / การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ / การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา / การควบคุมต้นทุนการผลิต / สมชาย หิรัญกิตติ -- ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร -- ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช -- ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช -- กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา -- สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ, อิทธิเดช มูลมั่งมี -- เธียรไชย จิตต์แจ้ง, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- วรรณี ชลนภาสถิตย์, กิ่งพร ทองใบ. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. การเป็นผู้ประกอบการ / การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ / การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ / การตลาดเป้าหมาย / ส่วนประสมการตลาด / การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ / ฐาปณา ฉิ่นไพศาล, ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ, ธนกฤต โชติภาวริศ -- พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย, ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ -- ธนชัย ยมจินดา, จินตนา ธนวิบูลย์ชัย -- จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล -- จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล -- เสาวภา มีถาวรกุล -- พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161620899 (เล่ม 1) ; 9786161620783 (เล่ม 2) ;


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.
ผู้ประกอบการ.

STOU 97218 T

สมชาย หิรัญกิตติ. ก้องกิติ พูสวัสดิ์. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. อิทธิเดช มูลมั่งมี. เธียรไชย จิตต์แจ้ง. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. วรรณี ชลนภาสถิตย์. กิ่งพร ทองใบ. ฐาปณา ฉิ่นไพศาล. ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. ธนกฤต โชติภาวริศ. พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย. ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. ธนชัย ยมจินดา. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย. จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล. จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล. เสาวภา มีถาวรกุล. พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter