เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ = Introduction to political science / ชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ Introduction to political science สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 2 เล่ม [(11), [485] ; (10), [372] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ / แนวความคิดว่าด้วยรัฐและอำนาจอธิปไตย / ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมือง / รัฐธรรมนูญ / สถาบันทางการเมือง / การมีส่วนร่วมทางการเมือง / กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง / การบริหารภาครัฐกับการระบบราชการ / พลศักดิ์ จิรไกรศิริ -- ขจรศักดิ์ สิทธิ -- ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ -- กระมล ทองธรรมชาติ, เชาวนะ ไตรมาศ -- เสนีย์ คำสุข -- จุมพล หนิมพานิช -- เสนีย์ คำสุข -- จุมพล หนิมพานิช. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. การสื่อสารกับการเมือง / ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง / วัฒนธรรมทางการเมือง / ระบอบการเมืองการปกครอง / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / นโยบายสาธารณะ / แนวโน้มและทัศนภาพของรัฐศาสตร์ในอนาคต / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ -- วนัส ปิยะกุลชัยเดช -- วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน -- ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ -- ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย -- สุวิดา นวมเจริญ -- พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161619558 (เล่ม 1) ; 9786161619992 (เล่ม 2) ;


รัฐศาสตร์.

STOU 80102 T 2562

พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. ขจรศักดิ์ สิทธิ. ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์. กระมล ทองธรรมชาติ. เชาวนะ ไตรมาศ. เสนีย์ คำสุข. จุมพล หนิมพานิช. เสนีย์ คำสุข. จุมพล หนิมพานิช. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. วนัส ปิยะกุลชัยเดช. วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. สุวิดา นวมเจริญ. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter