แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน = Occupational health, safety and environmental law and standards / ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน Occupational health, safety and environmental law and standards สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 83 หน้า ; 26 ซม

9786161621001 ;


อาชีวอนามัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--แบบฝึกหัด.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--แบบฝึกหัด.
อาชีวอนามัย--มาตรฐาน--แบบฝึกหัด.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน--แบบฝึกหัด.

STOU 54131 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter