เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน = Occupational health, safety and environment law and standards / ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน Occupational health, safety and environment law and standards สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 3 เล่ม [(12), [406] ; (11), [440] ; (10), [925] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน / กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน / กฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน / กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า / กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และประดาน้ำ / กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง / กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม / ณัฐชยวัศ สงวนไชยฤกษณ์ -- สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ -- สราวุธ สุธรรมาสา -- อภิรดี ศรีโอภาส -- สราวุธ สุธรรมาสา -- ปราโมช เชี่ยวชาญ -- สราวุธ สุธรรมาสา. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม / กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย / กฎหมายโรงงานด้านการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม / กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง / จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ -- ศุภชัย โปฏก -- ปราโมช เชี่ยวชาญ -- สุพจน์ พินิตกิตติสกุล. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. กฎหมายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการควบคุมอาคาร / กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร / มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ / มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป / สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ -- วิสันติ เลาหอุดมโชค -- ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ -- วิสันติ เลาหอุดมโชค. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161620486 (เล่ม 1) ; 9786161620981 (เล่ม 2) ; 9786161620998 (เล่ม 3) ;


อาชีวอนามัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
อาชีวอนามัย--มาตรฐาน.
สภาพแวดล้อมการทำงาน.

STOU 54131 T

ณัฐชยวัศ สงวนไชยฤกษณ์. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์. สราวุธ สุธรรมาสา. อภิรดี ศรีโอภาส. สราวุธ สุธรรมาสา. ปราโมช เชี่ยวชาญ สราวุธ สุธรรมาสา. จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ. ศุภชัย โปฏก. ปราโมช เชี่ยวชาญ. สุพจน์ พินิตกิตติสกุล. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. วิสันติ เลาหอุดมโชค. ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์. วิสันติ เลาหอุดมโชค.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter