เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Fundamental of occupational health and environmental health / ชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม Fundamental of occupational health and environmental health สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 3 เล่ม [(11), [507] ; (11), [375] ; (10), [318] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัยในการทำงาน / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม / พิษวิทยา / เออร์โกโนมิกส์ / เชต ใจกัลยา -- อภิรดี ศรีโอภาส -- อาทิตยา จิตจำนงค์ -- ทวีสุข พันธุ์เพ็ง -- สสิธร เทพตระการพร. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. โรคจากการทำงาน / การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ำ / การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ / การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล / การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือนและรังสี / วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ, ภวัต เลิศสุธน -- ปราโมช เชี่ยวชาญ -- จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ -- ปราโมช เชี่ยวชาญ -- กุณฑลีย์ บังคะดานรา. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. การสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย / การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม / กำพล นันทพงษ์ -- พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ปราโมช เชี่ยวชาญ -- จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ -- สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ -- พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161617493 (เล่ม 1) ; 9786161617509 (เล่ม 2) ; 9786161617516 (เล่ม 3) ;


อาชีวอนามัย.
อนามัยสิ่งแวดล้อม.

STOU 54127 T

เชต ใจกัลยา. อภิรดี ศรีโอภาส. อาทิตยา จิตจำนงค์. ทวีสุข พันธุ์เพ็ง. สสิธร เทพตระการพร. วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ. ภวัต เลิศสุธน. ปราโมช เชี่ยวชาญ. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. ปราโมช เชี่ยวชาญ. กุณฑลีย์ บังคะดานรา. กำพล นันทพงษ์. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. ปราโมช เชี่ยวชาญ. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter