ธนาพร ปะตาทะโย, 2533- ผู้แต่ง.

ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ = Effects of a health behaviors developing program for the elderly with hypertension at Phlapphla Chai District, Buri Ram Province / Effects of a health behaviors developing program for the elderly with hypertension at Phlapphla Chai District, Buri Ram Province นางสาวธนาพร ปะตาทะโย. - 2561. - [ก]-ฎ, 158 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [87]-95.

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังทดลองและหลังทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่าหลังทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 และมีความดันโลหิตซิสโตลิกต่ำกว่าก่อนทดลองและลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แต่ความดันโลหิตไดแอสโตลิกไม่แตกต่างจากก่อนทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน --วิทยานิพนธ์.


ความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุ.

Thes พย 2 ธ36 2561

มุกดา หนุ่ยศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter