สมสมัย บุญส่อง, 2508- ผู้แต่ง.

การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ = The development of a clinical supervision model for isolation precaution of antimicrobial resistance at Neurological Surgery Department, Sunprasitthiprasong Hospital / Development of a clinical supervision model for isolation precaution of antimicrobial resistance at Neurological Surgery Department, Sunprasitthiprasong Hospital นางสมสมัย บุญส่อง. - 2561. - [ก]-ฎ, 170 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [97]-103.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในแผนกศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ 2) ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกที่พัฒนาขึ้นในด้านความรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยสมรรถนะด้านการพยาบาลเพื่อการป้องกันการแพร่กระจาะจายเชื้อแบซื้อแบคทีเรียดื้อยาและผลการนิเทศทางคลินิกตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในแผนกศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประยุกต์ใช้แนวคิดการนิเทศงานของพรอคเตอร์ (2001) ประกอบด้วยการนิเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติการนิเทศเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและการนิเทศเพื่อการสนับสนุนด้านจิตใจและสิ่งจำเป็นต่างๆ 2) หัวหน้าหอผู้ป่วยมีความรู้ด้านการนิเทศทางคลินิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลังการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 3) พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะการพยาบาลเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลังการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 001 และ 4) พยาบาลวิชาชีพรับรู้ผลการนิเทศทางคลินิกโดยรวมอยู่ในระดับดี.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


การนิเทศพยาบาล.
แบคทีเรีย.
การดื้อยาในจุลินทรีย์.
การดื้อยา.

Thes พย 1 ส46 2561

เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, อาจารย์ที่ปรึกษา. นุสรา ประเสริฐศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter