สมฤทัย อามันพงษ์, 2525- ผู้แต่ง.

การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง = Information use in the study by diploma Students in Central Region Community Colleges / Information use in the study by diploma Students in Central Region Community Colleges นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์. - 2561. - [ก]-ฎ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [95]-102.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง (2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง จำแนกตามจังหวัด สาขาวิชา และกิจกรรมการศึกษา และ (3) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลางมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศเพื่อกิจกรรมการศึกษา ด้านการเตรียมตัวสอบมากที่สุด โดยใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลมากที่สุด ใช้รุปแบบของสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง คือสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด และการเข้าถึงสารสนเทศใช้อุปกรณืเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ อยู่ในระดับมาก (2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษา เปรียบเทียบตามจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดมีการใช้สารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศ และการเข้าถึงสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เปรียบเทียบตามสาขาวิชาพบว่า แต่ละสาขาวิชาใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ในการใช้แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน สาขาวิชาการบัญชีใช้มากกว่าสาขาวิชาอื่น (3) ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสารสนเทศภายในสถาบันเข้าถึงสารสนเทศได้ยาก รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ พบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ขัดข้องบ่อย.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


การรู้สารสนเทศ.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การศึกษา.

Thes ศป 1 ส48 2561

ทัศนา หาญพล, อาจารย์ที่ปรึกษา. น้ำทิพย์ วิภาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter