ศิวพร ชาติประสพ, 2531- ผู้แต่ง.

การใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ = Information use for conducting research by faculty members at Srinakharinwirot University / Information use for conducting research by faculty members at Srinakharinwirot University นางสาวศิวพร ชาติประสพ. - 2561. - [ก]-ญ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [83]-91.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแยกตามประสบการณ์การทำวิจัยและกลุ่มสาขาวิชา และ 3) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า 1) อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยด้านแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก ได้แก่ Google Scholar และเครือข่ายสังคมทางวิชาการ 2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแยกตามประสบการณ์การทำวิจัย พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์ในการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัย โดยรวมและรายด้านไม่แยกต่างกัน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สังกัดสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการใช้สารสนเทศเพื่อการทำวิจัยสูงกว่าอาจารย์ที่สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านรูปแบบสารสนเทศที่ได้รับไม่ใช่เนื้อหาฉบับเต็ม รองลงมาเป็นปัญหาด้านการเข้าถึงสารสนเทศ.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--อาจารย์.


การรู้สารสนเทศ.
การศึกษา--วิจัย.
อาจารย์มหาวิทยาลัย--วิจัย.

Thes ศป 1 ศ65 2561

น้ำทิพย์ วิภาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter