การอพยพและความยากจนในชนบท / โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. - 168 หน้า. - เอกสารวิชาการสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. .

มีตารางประกอบ. หนังสือเล่มนี้จัดทำและพิมพ์ภายใต้การสนับสนุนของ CIDA (Canadian International Development Agency)


การอพยพ.
การย้ายถิ่นภายในประเทศ.
การพัฒนาชนบท--ไทย.

HD5856.T5 ก6

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมาคมเศรษฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter