จีรามร หัสเนตร, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = The development of information system for research project budget analysis of Sukhothai Thammathirat Open University / การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Development of information system for research project budget analysis of Sukhothai Thammathirat Open University จัดทำโดย นางสาวจีรามร หัสเนตร. - [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562. - ก-ฎ, 169 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 155-159.

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ การวิเคราะห์ ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ออกแบบ และประเมินระบบสารสนเทศการวิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า การของบประมาณผิดหมวดหมู่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ความซ้ำซ้อนและงบประมาณที่เสนอขอไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในระเบียบวิธีวิจัย ส่วนการพัฒนาระบบมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และสามารถนำไปใช้งานจริงได้.


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ--วิจัย.
งบประมาณ--ค่าใช้จ่าย.

HD30.213 จ646 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter