กฤติกา จิวาลักษณ์, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศ = The development of information science thesaurus with specific focus on information services / การพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศ Development of information science thesaurus with specific focus on information services โดย รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์. - [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562. - 93 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 75-93.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตำราภาษาไทยจำนวน 210 ชื่อเรื่อง บทความทางวิชาการภาษาไทย จำนวน 225 บทความ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2560 และหนังสืออ้างอิงภาษาไทยจำนวน 5 ชื่อเรื่อง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่ร่วมพิจารณาตรวจอรรถาภิธาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมคำศัพท์ และการสนทนากลุ่มซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักๆ คือ การคัดเลือกคำศัพท์ที่สอดคล้องและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาด้านการบริการสารสนเทศ ความถูกต้องของการวิเคราะห์คำศัพท์ และการจัดลำดับชั้นคำศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์หาความถี่โดยการนับจำนวนของคำศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละความสัมพันธ์ (USE, UF, BT, Nt, RT ฯลฯ) ผลการวิจัยพบว่า มีคำศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละความสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 481 คำ จำแนกเป็นศัพท์หลักจำนวน 85 คำ คำศัพท์ที่มีความหมายกว้างกว่าศัพท์หลัก (broader term -- BT) จำนวน 83 คำ คำศัพท์ที่มีความหมายแคบกว่าศัพท์หลัก (narrower term -- NT) จำนวน 121 คำ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศัพท์หลัก (used for -- UF) จำนวน 48 คำ และคำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นศัพท์หลักซึ่งเป็นการโยงไปยังศัพท์หลัก (USE) จำนวน 35 คำ.


ศัพท์สัมพันธ์--สารสนเทศศาสตร์.
บริการสารสนเทศ--คำศัพท์.

Z1006 ก43 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter